Tutustu Laatukeskuksen jäsenosioon

Kirjaudu jäsenosioon muokataksesi tietoja tai ostaaksesi verkkokaupasta jäsenhinnalla.

Henkilöstömme yhteystiedot löydät täältä.

laatumedia

laatumedia

| 9.6.

Kehittämis- ja laatuasiantuntijan koulutus työttömille tai työttömyysuhan alaisille korkeakoulutetuille

Kehittämis- ja laatuasiantuntijan koulutus - laatua liiketoiminnan näkökulmasta.

Valmistaudu tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Tarkastele yrityksen tai organisaation toimintaa uusin silmin, kehity laatuammattilaisena ja omaksu muuttuvassa toimintaympäristössä tarvittavia valmiuksia. Laatu syntyy kaikesta siitä, mitä organisaatiossa tehdään. Kohtaa ja innosta ihmiset kehittämään laatua liiketoiminnan näkökulmasta. 

Koulutuksen nimi: Kehittämis- ja laatuasiantuntijan koulutus - laatua liiketoiminnan näkökulmasta
Koulutusaika: 7.9.2020 – 28.1.2021 
Hakemukset: 10.6. - 13.8.2020 
Kouluttaja: Laatukeskus
Koulutuspaikka: osittain Kuopio, osittain etäyhteys
Työ- ja elinkeinotoimisto: Pohjois-Savon elinkeinotoimisto

Infotilaisuus: Koulutuksesta pidetään infotilaisuus 14.7. klo 14 MessiLivessä. Varaa aika kalenteriisi. Linkki tapahtumaan. Linkistä löydät myös tallenteen tilaisuuden jälkeen. Löydät tilaisuuden myös Facebookista.

Yritysten ja julkisten organisaatioiden edustajat: Jos organisaatiollasi on mahdollisuus tarjota työssäoppimispaikka Kuopion lähialueelta, olethan yhteydessä viestin lopussa oleviin yhteyshenkilöihin. Yllä mainittu infotilaisuus on myös teitä varten.

Hakeminen: ks tiedotteen loppuosa

Suunniteltu valinta-aikataulu:

 • hakemuksien perusteella tehtävä esivalinta vko 34 
 • etähaastattelut vko 35
 • lopullinen valinta vko 36


Kohderyhmä/pääsyvaatimukset:    
Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on kaupallinen tai tekninen korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai opistotutkinto. Myös muut koulutusalat otetaan huomioon. 

Koulutus on tarkoitettu laadun ja toimintatapojen kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja omia työelämävalmiuksia. Työkokemukselle ei ole erillisiä vaatimuksia. Kuitenkin työelämäkokemus on merkityksellistä valinnassa ja koulutuksessa menestymisessä. Erityisesti kokemus laadun ja toiminnan kehittämisestä sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioiden järjestelmällisestä toteuttamisesta on eduksi, samoin kuin kokemus projektitoiminnasta. Koulutus on vaativa, joten osallistujaksi valitulla täytyy olla motivaatiota ja kiinnostusta kehittää organisaation prosessitason toimintaa ja johtaa toimintatapojen muutosta. Tavoitteena on valita koulutukseen henkilöt, joiden työllistymistä koulutus parhaiten edistää.

Valintakriteerit koulutukseen ovat: 

 1. Soveltuva koulutus ja työkokemus (vrt. yllä)
 2. Motivaatiokirje (ennakkotehtävä haun yhteydessä)
 3. Haastattelu 

 

Tavoitteena oleva tutkinto
Kehittämis- ja laatuasiantuntijan koulutus, EOQ 

Kehittämis- ja laatuasiantuntijan koulutuksen keskiössä on European Organization for Quality (EOQ) -sertifioitu koulutus, joka on muokattu työvoimapoliittisiin tarpeisiin. 

Tavoitteena olevat ammatilliset valmiudet
Laaja-alainen ja käytännönläheinen koulutus tuo valmiuksia ja osaamista siihen, millä tavalla organisaation tuotteiden ja palveluiden laatua sekä organisaation toimintatapoja voidaan kehittää tuloksellisemmiksi ja näin vahvistaa organisaation kilpailukykyä.Tämä tarkoittaa strategian ja liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaista laadun kehittämistyötä ja vastavuoroisesti tiedon tuottamista strategiatyöhön. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa 2020-luvulla tarvittavia työelämätaitoja ja kasvattaa työllistymisen todennäköisyyttä.

Koulutuksessa valmennetaan toimimaan kehittämisen ja laadun asiantuntijana ja kehittäjänä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. 

Tavoitteena on

 • Vahvistaa ja uudistaa monipuolisesti kehittämiseen ja laatuun liittyvää osaamista ja työkaluja 
 • Rakentaa ymmärrys muutosten, pitkäjänteisen laatutyön ja tuloksellisuuden yhteydestä – kehittää valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin
 • Perehtyä jatkuvan parantamisen menetelmiin ja Lean-ajatteluun muutoksen välineinä. 
 • Luoda valmiudet kehittyä Lean-asiantuntijaksi
 • Oppia kohtaamaan ja innostamaan ihmisiä kehittämään laatua liiketoiminnan näkökulmasta 
 • Lisätä yleisiä työelämävalmiuksia ja kykyä menestyä työelämässä laadun ja kehittämistoiminnan ammattilaisena
 • Yhteydet yrityksiin ja työllistyminen
 • Hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen osallistuja voi hakea EOQ-henkilösertifikaattia, mikä parantaa kansainvälisiä työllistymismahdollisuuksia.


Muutostilanteissa ihmisen aitoon kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot ovat ratkaisevia. Koulutuksen pedagogiset ratkaisut on valittu niin, että ne vahvistavat

 • asiantuntijuutta
 • vuorovaikutuksen ja vakuuttavan viestinnän taitoja
 • oppimisvalmiuksia
 • työelämäyhteyksien syntymistä


Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuvat työllistyvät esimerkiksi valmistavan teollisuuden, palvelusektorin, julkishallinnon tai sosiaali- ja terveysalan tehtäviin. Koska koulutus on toimialariippumaton, sen suorittanut henkilö voi toimia yhtä hyvin asiantuntijaorganisaatiossa kuin tuotannollisessa organisaatiossa. 

Esimerkkejä erilaisiin tehtäviin sijoittumisesta kuvaavat seuraavat tehtävänimikkeet: laatu-, kehitys-, palvelu-, tuotanto- tai projektipäällikkö, laatu- ja ympäristöasiantuntija, laatu- ja turvallisuusasiantuntija, laatuinsinööri, laatukoordinaattori, laatuasiantuntija, kehitysinsinööri, (laatutyöstä vastaava) ensihoitopäällikkö tai johtava ylihoitaja.

Koulutuksen sisältö
Koko koulutuksen kesto on yhteensä 100 päivää, josta työssäoppimisen osuus on 65 pv. Oppiminen perustuu kolmeen toisiaan tukevaan pääelementtiin, jotka esitellään alla.

Ensimmäinen pääelementti on laatu- ja kehityspäällikkötoiminnan sisältökoulutus, joka jakaantuu lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Kaksi muuta elementtiä ovat työssä oppiminen sekä työelämävalmiuksien parantaminen. 

Lähiopetuksen koulutusjaksot ja työssäoppimisjaksojen aihealueet​​​​

Alkutapaaminen: Koulutuksen tavoitteet, järjestelyt ja orientaatiotehtävät

 1. Laatua liiketoiminnan näkökulmasta: Koulutuksen/osaamisen vaikuttavuus - Mistä laadun johtamisessa on kysymys - Strateginen johtaminen - Integroitu toimintajärjestelmä - ISO 9001 -standardi - Auditointi - Oma kehittymissuunnitelma
 2. Asiakaslähtöiset prosessit: Asiakaslähtöiset prosessit - Prosessien johtaminen, mittaaminen ja kehittäminen - Lean kehittämisen välineenä
 3. Laadun seuranta ja välineet, vuorovaikutustaidot: Johtamisen mallit kehitystyössä - Laadunhallinnan kokonaisuus - Prosessien parantaminen - Vakuuttava esiintyminen
 4. Vaikuttava kehittämiskulttuuri: Asikastyytyväisyyden mittaaminen - Laatukulttuuri käytännössä - Ongelmanratkaisun menetelmät - Osaamisen kehittäminen
 5. Ihmiset jatkuvan parantamisen toteuttajina: Ihmisten kohtaaminen, johtaminen ja innostaminen - Erilaisuus voimavarana - Omien vahvuuksien hyödyntäminen
 6. Tuloksellinen kehittäminen: Päätöksenteko ja kehittämisen tuloksellisuus - Muutosjohtaminen - Työssä jaksaminen - Kehity- ja laatuasiantuntijan klinikka - Ammatillisen minäkuvan vahvistaminen

 

Työssä oppimisen jaksojen aihealueet

 • Auditointi (ohjekesto 15 pv)
 • Laatupäällikkö (ohjekesto 35 pv)
 • Lean (ohjekesto 15 pv)


Kuva 1. esittää toteutussuunnitelman, jossa kaikki elementit ovat näkyvissä. 

Koulutusjärjestelyt: Koulutuspäivän aikataulu on tyypillisesti klo 8.30-16. Päivän pituus opetuksen ja työssäoppimisen aikana on 7,5 tuntia.

Työssäoppimisjärjestelyt: Työssäoppimisjaksojen sijoittuminen näkyy yllä olevassa kuvassa 2 (Toteutussuunnitelma). Työssäoppimisen ajoitus on suuntaa antava ja riippuu osin yhteistyöorganisaation tilanteesta.

Organisaatiossa tapahtuvan oppimisen laajuus on 65 päivää. Toteutussuunnitelmassa työssäoppimisjaksoista käytetään termejä auditointijakso, laatupäällikköjakso ja Lean-jakso. Työssäoppiminen on ohjattua ja tavoitteellista ja se tuottaa organisaatioille hyötyjä. Tavoitteena on liittää oppijan työssäoppiminen osaksi organisaation kehittämistyötä.
Tämä ratkaisu tukee organisaatioiden mukaan saamista ja motivoi koulutukseen osallistuvia. Osaamisen ja taitojen syventymisen lisäksi ratkaisu lisää mahdollisuutta työllistymiseen.

Kouluttava organisaatio hankkii työssäoppimispaikat. Myös osallistujien toivotaan ehdottavan mahdollisuuksien mukaan itse työssäoppimispaikkoja. 

Näyttösuunnitelma: Näyttöihin verrattava osuus tapahtuu työssäoppimisjaksoissa, joiden päätteeksi arvioidaan suoriutumista oppijan ja organisaation yhdessä tekemän työssäoppimissuunnitelman ja sen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Ohjaaja on yhteydessä tai käy tarpeen mukaan työpaikalla ennen oppimisjaksoa ja/tai työssäoppimisen aikana sekä osallistuu arviointiin. Tavoitteiden täyttyminen pyritään varmistamaan riittävällä ohjauksella ja sparrauksella.

Työssäoppimisen osuudet ovat verrattain itsenäisesti työtä. Oppija käyttää niitä valmiuksia ja välineitä, joita kehittämis- ja laatuasiantuntija tyypillisesti tarvitsee työnsä menestykselliseen hoitamiseen. Työskentelyn lopputulemana on sovitusti tehty laadun kehittämisprojekti, esim. auditoinnin perusteella tehty raportti ja kehittämissuunnitelma sekä ehdotukset priorisoitavista toimenpiteistä. Kehittämisprojekti antaa osallistujalle oppimisen lisäksi konkreettisen näytön kyvystä tehdä kehittämis- ja laatuasiantuntijan työtä. Projekti parantaa työllistymismahdollisuuksia ko. organisaatioon potentiaalisena kehittämissuunnitelman toteuttajana.

Lisäksi oppijan on mahdollista hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen hakea erikseen EOQ-henkilösertifikaattia, mikä todentaa osaamisen ja parantaa kansainvälisiä työllistymismahdollisuuksia.

Työllisyysnäkymät: Kokemustemme perusteella laatu- ja kehityspäällikkövalmennuksen sisältö vastaa käytännön työelämän tarpeisiin erittäin hyvin. Kun oppimista tehostetaan työssä oppimisella 65 päivän ajan, edellytykset työllistymiseen paranevat lisää. Työssäoppimisjakso osoittaa, millaiset oppijan mahdollisuudet ja taidot tehdä vastaavaa työtä ovat. Arviomme on, että 6/8 henkilöstä voi työllistyä vuoden sisällä koulutuksen päättymisestä. 

Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuvat työllistyvät esimerkiksi valmistavan teollisuuden, palvelusektorin, julkishallinnon tai sosiaali- ja terveysalan tehtäviin. Laaja-alainen ja käytännönläheinen koulutus antaa valmiuksia ja osaamista nykyaikaiseen laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen eri tyyppisissä organisaatioissa ja parantaa työelämävalmiuksia. Näin lisätään oppijoiden valmiuksia työllistyä kehittämis- ja laatuasiantuntijan tehtäviin. 

Esimerkkejä erilaisiin tehtäviin sijoittumisesta kuvaavat seuraavat tehtävänimikkeet: laatupäällikkö, kehityspäällikkö, palvelupäällikkö, projektipäällikkö, laatu- ja ympäristöasiantuntija, laatu- ja turvallisuuspäällikkö, laatuinsinööri, laatukoordinaattori, laatuasiantuntija, kehitysinsinööri, tuotantopäällikkö, (laatutyöstä vastaava) ensihoitopäällikkö, (laatutyöstä vastaava) johtava ylihoitaja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutuksesta pidetään infotilaisuus 14.7.2020 klo 14 MessiLivessä. Varaa aika kalenteriisi. Varaa aika kalenteriisi. Linkki tapahtumaan. Linkistä löydät myös tallenteen tilaisuuden jälkeen. 

Koulutuksen vastuukouluttaja ja pääopettaja:

Laatukeskus
Petri Lehtipuu 
petri.lehtipuu@laatukeskus.fi
tel. +358 50 338 6891
Keilaranta 8, 02150 ESPOO, vaihde 0207 791 470
www.laatukeskus.fi

Koulutuksen toinen pääkouluttaja:

Petri Pietikäinen
gsm +35840 728 43 50
petri.pietikainen@biosafe.fi
Biosafe  - Biological Safety Solutions Ltd/Oy 
Microkatu 1 (PL 1199)
70211 KUOPIO
www.biosafe.fi

Koulutuksen projektipäällikkö:

Leena Huotari 
+358 50 5513 663
leena.huotari@laatukeskus.fi
Laatukeskus
Keilaranta 8, 02150 ESPOO, vaihde 0207 791 470
www.laatukeskus.fi

Hakeminen: 

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Koska valinta koulutukseen tai mahdolliseen haastatteluun perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut juuri tästä koulutuksesta. Tarkistathan työvoimakoulutukseen hakiessa, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

Lähetä lisäksi koulutuksen järjestäjälle vapaamuotoinen motivaatiokirje ja CV otsikolla ”Kehittämis- ja laatuasiantuntijan koulutus” osoitteeseen info@laatukeskus.fi Kerro motivaatiokirjeessäsi erityisesti seuraavista asioista:

 • miksi olet kiinnostunut juuri tästä koulutuksesta
 • miksi olisit sopiva valinta koulutukseen
 • miten koulutus auttaisi sinua työllistymään.


Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta