Ulkoinen arviointi

Ota selvää, miten hyvin strategian käytäntöön vienti on onnistunut, mitkä ovat toimintanne keskeiset vahvuus- ja parantamisalueet ja millä tasolla organisaationne on suhteessa muihin!

Laatukeskuksen ulkoiset, organisaatioden 360 asteen asiantuntija-arvioinnit toteutetaan joustavasti organisaatiokohtaisesti suunniteltavalla tavalla. Arvioinnit on suunnattu tulevaisuuden menestykseen tähtääville organisaatioille, jotka haluavat tukea kilpailukykynsä kehittämiseen ja tunnustusta saavutuksistaan.

Recognised for Excellence- tai Committed to Excellence -tunnustuksen saavat määrätyn pisterajan ylittäneet organisaatiot. Tunnustus on voimassa kerrallaan kaksi vuotta. Arviointi soveltuu kaikille organisaatioille niiden koosta ja toimialasta riippumatta.

ARVOINTIMENETTELYT

Recognised for Excellence -arviointi on organisaation toiminnan 360 asteen ulkoinen asiantuntija-arviointi, jonka tekee 3 - 8 koulutettua asiantuntijaa käsittävä arviointiryhmä. Arviointiryhmän fasilitoima johdon itsearviointi on osa arviointiprosessia, jossa hyödynnetään myös olemassa olevia kirjallisia kuvauksia organisaation toimintaympäristöstä, strategiasta, toiminnasta ja tuloksista.

Arviointiryhmä suunnittelee ja toteuttaa lisäksi 2 - 4 päivän mittaisen arviointikäynnin ja laatii havaintojensa perusteella arviointiraportin. Raportissa esitetään arvioinnin yhteenveto ja johtopäätökset, organisaation saamat pisteet vertailutietoineen sekä arviointihavainnot EFQM Excellence -mallin arviointialueittain (9 osa-aluetta).

Committed to Excellence -arviointi on uusin tulokas arviointipalveluissa. Se on erityisesti mikro- ja pk yrityksille sekä muille pienille organisaatioille soveltuva matalan kynnyksen vaihtoehto toiminnan ulkoiseen arviointiin. Arvioinnin tekee kahden asiantuntijan arvioijapari yhden päivän aikana organisaation johtoa ja henkilökuntaa haastatellen. Arviointipalaute raportoidaan suullisesti ja kirjallisesti.

Laatukeskuksen ulkoiset asiantuntija-arvioinnit perustuvat kymmenien tuhansien organisaatioiden käyttämään EFQM Excellence -malliin.

MIKSI TEETTÄÄ ARVIOINTI

Laatukeskuksen ulkoiset arvioinnit kannustavat organisaatiota toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Organisaatio saa asiantuntevan arvioinnin ja ulkopuolisen näkemyksen suorituskyvystään. Excellence Finland -arvioinnit ovat vaivaton vaihtoehto tai jatko itsearvioinneille. Arviointien perusteella myönnettävät Recognised for Excellence ja Committed to Excellence  -sertifikaatit ovat arvostettuja kansainvälisiä tunnustuksia erinomaisuudesta. Parhaat Recognised-arvioinnissa menestyneet organisaatiot kilpailevat Suomen laatupalkinnosta.

MIKSI RYHTYÄ ARVIOIJAKSI

Laatukeskuksen arvioijapooli on henkilökohtaisen oppimisen ja kehittymisen foorumi. Osallistumalla Excellence Finland-ohjelman arviointeihin saat tietoa ja taitoa omankin organisaation kilpailukyvyn arviointiin ja parantamiseen. Arvioijat koulutetaan perusteellisesti arviointimenettelyyn ja EFQM Excellence -mallin käyttöön. Arvioijana sinulle tarjoutuu mahdollisuus analysoida syvällisesti muiden hyvätasoisten organisaatioiden toimintaa. Arvioinnit ovat yhteistyö- ja oppimismahdollisuus ainutlaatuisessa asiantuntijaryhmässä.

Hinnasto / Recognised for Excellence -arviointi

Hinta organisaation koon mukaan; Suomen Laatuyhdistys ry:n päättävät jäsenet / muut organisaatiot

Henkilöstö Hinta €
Yli 500 14 500 / 17 000
100 ... 500 10 100 / 11 900
Alle 100 7 200 / 8 500
EFQM Recognised for Excellence -tunnustus 1 000

Hintaan sisältyy arvioinnin suunnittelu, toteutus sekä arviointipalautteen raportointi kirjallisesti ja vuorovaikutteisesti, ei arvioijien matka- ja majoituskuluja. Arviointiryhmään kuuluu 3 - 8 asiantuntijaa organisaation koosta riippuen.

Hinnasto / Committed to Excellence -arviointi

Hinta organisaation koon mukaan; Suomen Laatuyhdistys ry:n päättävät jäsenet / muut organisaatiot

Henkilöstö Hinta €
100 tai yli 5 900 / 6 900
Alle100 5 000 / 5 900
EFQM Committed to Excellence -tunnustus 750

Hintaan sisältyy arvioinnin suunnittelu, toteutus sekä arviointipalautteen raportointi kirjallisesti, ei arvioijien matka- ja majoituskuluja. Committed to Excellence -arvioinnin tekee kahden asiantuntijan tiimi.

 

TILAUKSET JA LISÄTIEDOT

Juha Tammi
050 404 7097
juha.tammi@laatukeskus.fi

Heikki Niemi
040 536 6001
heikki.niemi@laatukeskus.fi

Markus Meurman
040 770 4661
markus.meurman@laatukeskus.fi

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

VISIOMME

Kansallinen tavoitteemme on menestyvä Suomi, joka perustuu mm. siihen, että Suomessa on jatkuvasti kasvava määrä johtamistaan ja toimintaansa pitkäjänteisesti kehittäviä organisaatioita. Johtamistaan ja toimintaansa kehittävät yhteisöt ovat muita valmiimpia reagoimaan ympäristön muutosten vaatimuksiin.

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta. Verkostoituminen. Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa. Rehellisyys. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.