Ulkoinen "360-asteen" arviointi

Ulkoinen asiantuntija-arviointi on ajankohtainen, kun johto tarvitsee tietoa miten strategia toteutuu organisaation arjessa. Arviointi tuo näkyväksi toiminnan keskeisimmät vahvuus- ja parantamisalueet. Arvioinnin avulla on helppo vertailla millä tasolla organisaation menestystarina on suhteessa muihin.

Laatukeskus suunnittelee ulkoiset asiantuntija-arvioinnit organisaatiokohtaisesti. Koulutetut arvioijamme toteuttavat arvioinnit arviointiprosessin mukaisesti. Arviointiryhmä tekee havainnot haastattelemalla organisaation johtoa ja henkilöstöä sekä tutustumalla heille toimitettuun materiaaliin ja organisaation toimintaan kokonaisuutena. Palautteen arvioijat raportoivat vuorovaikutteisesti ja kirjallisesti.

Recognised for Excellence- tai Committed to Excellence -tunnustuksen saavat määrätyn pisterajan ylittäneet organisaatiot. Tunnustus on voimassa kerrallaan kaksi vuotta. Arviointi soveltuu kaikille organisaatioille niiden koosta ja toimialasta riippumatta.

ARVOINTIMENETTELYT

Recognised for Excellence -arviointi on organisaation toiminnan 360 asteen ulkoinen asiantuntija-arviointi, jonka tekee 3 - 8 koulutettua asiantuntijaa käsittävä arviointiryhmä. Arviointiryhmän fasilitoima johdon itsearviointi on osa arviointiprosessia, jossa hyödynnetään myös olemassa olevia kirjallisia kuvauksia organisaation toimintaympäristöstä, strategiasta, toiminnasta ja tuloksista.

Arviointiryhmä suunnittelee ja toteuttaa lisäksi 2 - 4 päivän mittaisen arviointikäynnin ja laatii havaintojensa perusteella arviointiraportin. Raportissa esitetään arvioinnin yhteenveto ja johtopäätökset, organisaation saamat pisteet vertailutietoineen sekä arviointihavainnot EFQM Excellence -mallin arviointialueittain (9 osa-aluetta).

Committed to Excellence -arviointi on uusin tulokas arviointipalveluissa. Se on erityisesti mikro- ja pk yrityksille sekä muille pienille organisaatioille soveltuva matalan kynnyksen vaihtoehto toiminnan ulkoiseen arviointiin. Arvioinnin tekee kahden asiantuntijan arvioijapari yhden päivän aikana organisaation johtoa ja henkilökuntaa haastatellen. Arviointipalaute raportoidaan suullisesti ja kirjallisesti.

Laatukeskuksen ulkoiset asiantuntija-arvioinnit perustuvat kymmenien tuhansien organisaatioiden käyttämään EFQM Excellence -malliin.

MIKSI TEETTÄÄ ARVIOINTI

Laatukeskuksen ulkoiset arvioinnit kannustavat organisaatiota toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Organisaatio saa asiantuntevan arvioinnin ja ulkopuolisen näkemyksen suorituskyvystään. Excellence Finland -arvioinnit ovat vaivaton vaihtoehto tai jatko itsearvioinneille. Arviointien perusteella myönnettävät Recognised for Excellence ja Committed to Excellence  -sertifikaatit ovat arvostettuja kansainvälisiä tunnustuksia erinomaisuudesta. Parhaat Recognised-arvioinnissa menestyneet organisaatiot kilpailevat Suomen laatupalkinnosta.

MIKSI RYHTYÄ ARVIOIJAKSI

Laatukeskuksen arvioijapooli on henkilökohtaisen oppimisen ja kehittymisen foorumi. Osallistumalla Excellence Finland-ohjelman arviointeihin saat tietoa ja taitoa omankin organisaation kilpailukyvyn arviointiin ja parantamiseen. Arvioijat koulutetaan perusteellisesti arviointimenettelyyn ja EFQM Excellence -mallin käyttöön. Arvioijana sinulle tarjoutuu mahdollisuus analysoida syvällisesti muiden hyvätasoisten organisaatioiden toimintaa. Arvioinnit ovat yhteistyö- ja oppimismahdollisuus ainutlaatuisessa asiantuntijaryhmässä.

Hinnasto / Recognised for Excellence -arviointi

Hinta organisaation koon mukaan; Suomen Laatuyhdistys ry:n päättävät jäsenet / muut organisaatiot

Henkilöstö Hinta €
Yli 500 15 000 / 17 500
100 ... 500 10 600 / 12 500
Alle 100 7 700 / 9 000

Hintaan sisältyy arvioinnin suunnittelu, toteutus, arviointipalautteen raportointi kirjallisesti ja vuorovaikutteisesti sekä arvioinnin tuloksesta riippuen mahdollinen EFQM:n myöntämä Recognised for Excellence -tunnustus. Arvioijien matka- ja majoituskulut veloitetaan erikseen toteuman mukaan. Arviointiryhmään kuuluu 3 - 8 asiantuntijaa organisaation koosta riippuen.

Hinnasto / Committed to Excellence -arviointi

Hinta organisaation koon mukaan; Suomen Laatuyhdistys ry:n päättävät jäsenet / muut organisaatiot

Henkilöstö Hinta €
100 tai yli 6 400 / 7 400
Alle100 5 500 / 6 400

Hintaan sisältyy arvioinnin suunnittelu, toteutus, arviointipalautteen raportointi kirjallisesti ja suullisesti sekä arvioinnin tuloksesta riippuen mahdollinen EFQM:n myöntämä Committed to Excellence -tunnustus. Arvioijien matka- ja majoituskulut veloitetaan erikseen toteuman mukaan. Committed to Excellence -arvioinnin tekee kahden asiantuntijan tiimi.

 

TILAUKSET JA LISÄTIEDOT

 

Heikki Niemi
040 536 6001
heikki.niemi@laatukeskus.fi

 

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.