Ulkoinen "360-asteen" arviointi

Haluatko tietää, miten strategia toteutuu organisaation arjessa. Arviointi tuo näkyväksi toiminnan keskeisimmät vahvuus- ja parantamisalueet. Arvioinnin avulla on myös helppo vertailla millä tasolla organisaation menestystarina on suhteessa muihin.

MIKSI TEETTÄÄ ARVIOINTI

Laatukeskuksen ulkoiset arvioinnit kannustavat organisaatiota toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Organisaatio saa asiantuntevan arvioinnin ja ulkopuolisen näkemyksen suorituskyvystään. Ulkoiset arvioinnit ovat vaivaton vaihtoehto tai jatko itsearvioinneille. Parhaat ulkoisissa arvioinneissa menestyneet organisaatiot kilpailevat Suomen laatupalkinnosta, joka on Laatuyhdistyksen jakama kansallinen tunnustus erinomaisuudesta.

EFQM-mallilla tehtävien arviointien perusteella myönnettävät Recognised for Excellence ja Committed to Excellence  -sertifikaatit ovat arvostettuja kansainvälisiä tunnustuksia erinomaisuudesta.

Laatukeskus suunnittelee ulkoiset asiantuntija-arvioinnit organisaatiokohtaisesti ja ne toteuttaa koulutetut arvioijamme. Arviointiemme syvyys, tarkkuustaso, sekä käytettävä arviointimalli (EFQM Excellence -malli tai Common Assessment Framework CAF) sovitaan toimeksiannoittain. Arviointimme soveltuvat kaikille organisaatioille niiden koosta, sektorista (ysityinen, julkinen, järjestö) ja toimialasta riippumatta.

MIKSI RYHTYÄ ARVIOIJAKSI

Laatukeskuksen arvioijapooli on henkilökohtaisen oppimisen ja kehittymisen foorumi. Osallistumalla arviointiryhmiemme työskentelyyn saat tietoa ja taitoa omankin organisaation kilpailukyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden arviointiin ja parantamiseen. Arvioijat koulutetaan perusteellisesti arviointimenettelyyn ja excellence-mallien käyttöön. Arvioijana sinulle tarjoutuu mahdollisuus analysoida syvällisesti muiden hyvätasoisten organisaatioiden toimintaa. Arvioinnit ovat yhteistyö- ja oppimismahdollisuus ainutlaatuisessa asiantuntijaryhmässä.

ARVOINTIMENETTELYT

Arviointiryhmä hahmottaa aluksi kokonaiskuvan organisaation toimintaympäristöstä, strategiasta ja toimintamalleista. Tässä heitä tukee asiakasorganisaation toimittama kirjallinen aineisto. Keskeisin osa palveluprosessia on arviointikäynti. Sen aikana arvioijat haastattelevat organisaation johtoa ja henkilöstöä ja tarkastelevat mm. tulosdokumentteja. Palautteen arvioijat raportoivat sekä kirjallisesti että vuorovaikutteisesti paikan päällä.

Recognised for Excellence -arviointi jaTotal CAF Assessment (TOCA)

Nämä arvioinnit ovat organisaation toiminnan 360 asteen ulkoisia asiantuntija-arviointeja, jotka tekee 3 - 8 koulutettua asiantuntijaa käsittävä arviointiryhmä.

Arviointiryhmä suunnittelee ja toteuttaa 3 - 5 päivän mittaisen arviointikäynnin ja laatii havaintojensa perusteella arviointiraportin. Raportissa esitetään strategisen ja operatiivisen tason sanallinen arviointipalaute sekä organisaation saamat pisteet vertailutietoineen.

Committed to Excellence -arviointi ja External CAF Assessment (ECA)

Committed- arviointi ja ECA ovat erityisesti mikro- ja pk yrityksille sekä muille pienille organisaatioille soveltuvia matalan kynnyksen vaihtoehtoja toiminnan ulkoiseen arviointiin. Arvioinnin tekee kahden asiantuntijan arvioijapari yhden päivän aikana organisaation johtoa ja henkilökuntaa haastatellen. Arviointipalaute raportoidaan suullisesti ja kirjallisesti.

Laatukeskuksen ulkoiset asiantuntija-arvioinnit perustuvat kymmenien tuhansien organisaatioiden käyttämään EFQM Excellence -malliin tai julkisen sektorin omaan CAF-malliin asiakkaan valinnan mukaan.

Hinnastot

Recognised for Excellence ja Total CAF Assessment -arvioinnit

Hinta organisaation koon mukaan; Suomen Laatuyhdistys ry:n päättävät jäsenet / muut organisaatiot

Henkilöstö Hinta €
Yli 500 15 000 / 17 500
100 ... 500 10 600 / 12 500
Alle 100 7 700 / 9 000

Hintaan sisältyy arvioinnin suunnittelu, toteutus, arviointipalautteen raportointi kirjallisesti ja vuorovaikutteisesti sekä arvioinnin tuloksesta riippuen mahdollinen EFQM:n myöntämä Recognised for Excellence -tunnustus (Vain Recognised-arvioinneissa). Arvioijien matka- ja majoituskulut veloitetaan erikseen toteuman mukaan. Arviointiryhmään kuuluu 3 - 8 asiantuntijaa organisaation koosta riippuen.

Committed to Excellence ja External CAF Assessment -arvioinnit

Hinta organisaation koon mukaan; Suomen Laatuyhdistys ry:n päättävät jäsenet / muut organisaatiot

Henkilöstö Hinta €
100 tai yli 6 400 / 7 400
Alle100 5 500 / 6 400

Hintaan sisältyy arvioinnin suunnittelu, toteutus, arviointipalautteen raportointi kirjallisesti ja suullisesti sekä arvioinnin tuloksesta riippuen mahdollinen EFQM:n myöntämä Committed to Excellence -tunnustus (Vain Committed-arvioinneissa). Arvioijien matka- ja majoituskulut veloitetaan erikseen toteuman mukaan. Arvioinnit toeuttaa tekee kahden asiantuntijan tiimi.

TILAUKSET JA LISÄTIEDOT

Heikki Niemi
040 536 6001
heikki.niemi@laatukeskus.fi

 

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

Visiomme

Suomi kasvaa laadukkaasti.

 

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta.
Yhteistyö.
Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa.
Rehellisyys
. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.