EFQM

Ota käyttöön EFQM Business Excellence -malli!

EFQM-malli parantaa kilpailukykyä

• jalkauttaa strategian
• kirkastaa tavoitteet
• suuntaa kehitystoimintaa
• antaa käytännön esimerkkejä erinomaisten organisaatioiden toiminnasta

EFQM -malli uudistui 10.10.2012.  Mallia käytetään oman toiminnan arviointi- ja kehittämistyökaluna tuhansissa organisaatioissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri puolilla maailmaa. Kun organisaatio haluaa verrata toimintaansa ja tuloksiaan muiden sektorien toimijoiden kanssa kansallisesti tai kansainvälisesti, tämä mallin käyttö antaa siihen hyvät mahdollisuudet.

Mallia käytetään myös Euroopan laatupalkinnon sekä useimpien eurooppalaisten kansallisten laatupalkintokilpailujen arviointiperusteina, mukaan lukien Excellence Finland –finaali (= Suomen Laatupalkinto –kilpailu). Mallia käytetään myös Excellence Finland arviointivaiheen ja sähköisen itsearviointityökalun kartoituksen pohjana. Mallin takana on EFQM - European Foundation for Quality Management.

Business Excellence-mallit ovat oiva työkalu organisaation toiminnan kokonaisvaltaiseen arviointiin ja kehittämiseen. Tehokkain tapa organisaation toiminnan arviointiin on tehdä se ryhmissä ja käyttää perustana tosiasioita sekä näyttöä. EFQM Excellence -malli on erinomainen työkalu sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Sen avulla paikannetaan organisaation vahvuudet ja kehityskohteet sekä mitataan kehittymistä kohti erinomaisuutta. Arvioinnin peilinä on valittu strategia ja arviointi kertoo, miten vaikuttavasti strategiaa käytännössä toteutetaan.

EFQM Excellence -malli 2013 ja kestävän kilpailukyvyn kehittäminen on oiva infopaketti EFQM Excellence -mallin ymmärtämiseen. Aiheeseen liittyvillä kurssilla saat perustiedot ja omakohtaista tuntumaa EFQM-mallin käytöstä tarkempaa suunnittelua ja päätöksentekoa varten.
Itsearviointi EFQM Excellence 2013 -mallia käyttäen -kurssilla tutustut EFQM Excellence -malliin ja sen käyttöön toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Saat taidot lähteä viemään itsearviointeja käytäntöön omassa organisaatiossasi.
EFQM Assessor Training - arvioijakoulutus on EFQM:n konseptin mukainen arvioijakoulutus tuottaa perusvalmiudet yrityksen tai muun organisaation ulkoiseen arviointiin EFQM Excellence -mallia käyttäen. Hyväksytysti läpäisty koulutus on edellytys ja antaa mahdollisuuden toimia arviointiryhmän jäsenenä tai pääarvioijana ja samalla oppia lisää Excellence Finland -kehitysohjelman arvioinneissa tai Euroopan tason EFQM Excellence Award -kilpailussa. Laatukeskuksen kouluttajat ovat EFQM:n akkreditoimia.

Organisaatiokohtaisen valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille käsitys EFQM –mallista organisaation kehittämisen viitekehyksenä sekä siihen perustuvista työkaluista. Liikkeelle lähdettäessä arvioidaan mallin ja sen työkalujen käyttöä organisaatiossa soveltuvin osin, käyttöönoton ja käytön edellytykset sekä hyödyt ja resurssivaatimukset. Tyypillisimmillään organisaatio hyödyntää oppejaan toteuttamalla itsearvioinnin  ja sitä kautta  pääsee käsiksi toimintojen nykytilaan ja kriittisimpiin kehityskohteisiin. Laatukeskuksen asiantuntija voi toimia itsearvioinnin ohjaajien tukena itsearvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Edellä kuvatun kaltaisia arviointiprosesseja olemme toteuttaneet eri laajuuksissa niin yksityissektorilla kuin julkisen sektorin toimijoiden parissa. Tyypillisinä käyttökohteina voidaan mainita mm.

  • mallin ja sen työkalujen kytkeminen osaksi organisaation johtamisjärjestelmää
  • väline itsearvioinnin toteuttamisessa
  • viitekehys benchmarkkaukseen
  • organisaation vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen

 

Tulostettava sivu

YHTEYSTIEDOT

LAATUKESKUS
EXCELLENCE FINLAND
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Tel  +358 207 791 470
e-mail info@laatukeskus.fi

VISIOMME

Kansallinen tavoitteemme on menestyvä Suomi, joka perustuu mm. siihen, että Suomessa on jatkuvasti kasvava määrä johtamistaan ja toimintaansa pitkäjänteisesti kehittäviä organisaatioita. Johtamistaan ja toimintaansa kehittävät yhteisöt ovat muita valmiimpia reagoimaan ympäristön muutosten vaatimuksiin.

ARVOMME

Erinomaisuus. Olemme erinomaisuuden lipunkantaja Suomessa. Kehitymme ja kehitämme muita kohti erinomaisuutta. Verkostoituminen. Toimimme aktiivisena verkostojen rakentajana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toimimme myös Suomen viestinviejinä kansainvälisesti laatuasioissa. Rehellisyys. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys ovat meillä vakiintuneita toimintatapoja, joista emme tingi.
Hyvinvointi. Osaava, motivoitunut ja iloinen henkilöstö on erinomaisen toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme hyvinvointia myös ulospäin.